Helderheid rond het Activiteitenbesluit nr. 558 en de Activiteitenregeling Staatscourant nr. 21542

 

 

Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor het keuren en onderhouden van stookinstallaties en het keuren van brandstofleidingen. Het is het nieuwe Activiteitenbesluit nr. 558 en de Activiteitenregeling gepubliceerd in de Staatscourant nr. 21542.

Let op! De voormalige besluiten zoals genoemd in het BEMS zijn komen te vervallen. De inhoud  van deze vervallen besluiten zijn in grote lijnen overgenomen in het nieuwe Activiteitenbesluit 2013.

 

In de wetgeving is expliciet de SCIOS-regeling verankerd ten einde uitvoer te kunnen geven aan de in de wet gestelde eisen met betrekking tot stookinstallaties en brandstofleidingen.


Deze exacte wettekst luid “certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties, onderdeel uitmakende van de beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties”.

 

Op alle fronten is de SCIOS-certificatieregeling een bewezen kwaliteitssysteem.

Voor heel Europa is Nederland dan ook gasland nummer één. Met de SCIOS-regeling is er helderheid en duidelijkheid voor:

•      eindgebruikers

•      uitvoerende (SCIOS bedrijven)

•      handhaving

  

 

De hoofdlijnen van deze wetswijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn:

 • PI frequentie voor gasketels is definitief een maal per vier jaar. Het jaarlijkse periodieke onderhoud (PO) speelt nu een veel belangrijkere  rol. Vooral omdat er naast SCIOS geen gelijkwaardigheid bestaat.
 • De wetgeving heeft een capaciteitsrange van 100 kW tot 50 MW nominaal vermogen.
 • Alle toestellen boven de 100 kW (stookinstallaties)(ketelinstallaties) waarin brandstoffen worden geoxideerd  ten einde de opgewekte warmte te benutten vallen hieronder. Dus ook industriële installaties zoals procesovens, thermische olie enz.
 • Komt het totaal in een stookruimte opgestelde vermogen van verschillende toestellen bijvoorbeeld cascadeketels of gasboilers boven de 100 kW vermogen en zijn deze aangesloten op dezelfde gasmeter, is ook hier de SCIOS-regeling wettelijk verplicht. Het kan dus (als voorbeeld) om een ketel van 85 kW en een gasboiler van 24 kW gaan.
 • Staan deze toestellen in een opstellingsruimte is de SCIOS-regeling niet van toepassing.
 • Luchtverhitters met een capaciteit beneden de 100 kW opgesteld in een bedrijfshal, dus niet in een stookruimte, vallen niet onder de SCIOS-regeling. Luchtverhitters met een capaciteit boven de 100 kW opgesteld in een bedrijfshal vallen wel onder de SCIOS-regeling.
 • De besluiten Landbouw en Glastuinbouw zijn met ingang van 1 juli 2015 weer van kracht.
 • Vanaf 1 december 2013 is de SCIOS-regeling verplicht om aantoonbaar aan de eisen van de Europese richtlijn Energieprestaties Gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive (E.P.B.D.) te voldoen.
 • Toestellen per stuk onder de 20 kW vermogen zijn zogenaamde huishoudelijke toestellen en vallen niet onder de SCIOS-regeling. De capaciteiten dus niet bij elkaar optellen.
 • Bij nieuw geplaatste installaties met een vermogen boven de 400 kW dient binnen vier weken na de inbedrijfname een NO× meting plaats te vinden. De nieuwe  test procedure vereist opleiding, certificering en nieuwe meetapparatuur.
 • Stookinstallaties met een nominaal vermogen boven de 1000 kW dienen per 1 januari 2017 te voldoen aan de wettelijk vastgestelde NOx uitstoot van 70 mg. Let op! Dit geldt ook voor bestaande stookinstallaties!

 

 

Inspectie brandstoftoevoerleidingen (scope 7)

Scope 7a is van toepassing voor aardgastoevoerleidingen tot of gelijk aan een gasdruk van een 0,5 bar. De inspectiefrequentie is vastgesteld op eenmaal per vier jaar.

 

Scope 7b betreft meer de industriële installaties echter bepalend is de gasdruk vanaf een 0,5 bar en hoger. De inspectiefrequentie is ook hier vastgesteld op eenmaal per vier jaar. Met de opmerking  “of frequenter indien noodzakelijk”. Deze noodzaak (veiligheid) stelt enkel en alleen een EBI-deskundige van Clysan vast en vormt nooit een discussie.

 

Scope 7c heeft betrekking op olieleidingen. De inspectiefrequentie met een capaciteit boven de 20 kW en beneden de 100 kW is vastgesteld op eenmaal per vier jaar. Bij een capaciteit boven de 100 kW is de inspectiefrequentie eenmaal per twee jaar.

 

Afsluitbare leidinggedeelten(aftakkingen)die een onderdeel vormen van een groter leidingtraject waarop zogenaamde huishoudelijke toestellen zijn aangesloten met een capaciteit kleiner dan 100 kW, daarover is de wet onduidelijk. Clysan sluit het liefst risico’s uit en inspecteert bij voorkeur de gehele brandstofleiding (dus de grote en kleine leidingdiameters). Achteraf bij een ongeval de discussie aangaan waar het fout is gegaan is er dus niet bij.

 

Stookinstallaties

Stookinstallaties gas gestookt met een capaciteit boven de 100 kW:         

•        PO eenmaal per jaar

•        PI frequentie eenmaal per vier jaar

•        EBI eenmalig bij aanvang

 

Stookinstallaties olie gestookt met een capaciteit boven de 20 kW en beneden de 100 kW:

•        PI frequentie eenmaal per vier jaar

 

Stookinstallaties olie gestookt met een capaciteit boven de 100 kW:

•        PO eenmaal per jaar

•        PI frequentie eenmaal per twee jaar

•        EBI eenmalig bij aanvang

 

Stookinstallaties vaste brandstof gestookt (o.a. houtpellets en houtsnippers) met een capaciteit  boven de 20 kW en beneden de 100 kW:

•        PI frequentie tenminste eenmaal per vier jaar

 

Stookinstallaties vaste brandstof gestookt met een capaciteit boven de 100 kW:

•        PO eenmaal per jaar

•        PI frequentie tenminste een  maal per twee jaar

•        EBI eenmalig bij aanvang

 

De PI frequentie voor gasketels is definitief eenmaal per vier jaar. Om nog steeds aan de drie pijlers van de wet te voldoen: veiligheid, energieverbruik en milieu, is het zwaarte punt komen te liggen bij het jaarlijkse periodiek onderhoud (PO).

De eigenaar dient aan de Wet zorgplicht te kunnen voldoen. Deze is van cruciaal belang. De stookinstallatie dient in optimale staat te verkeren, gedefinieerd in;

•        Een doelmatig gebruik van energie

•        Het voorkomen dan wel beperken van luchtverontreiniging

•        Het voorkomen dan wel beperken van risico’s voor de omgeving

•        Het zorgen voor een goede staat van onderhoud

 

Er is een duidelijke verschuiving van de Wet 558 naar de Wet zorgplicht. De eigenaar van het pand dient zijn zaken aantoonbaar goed geregeld te hebben.

 

De verzekering

Het Verbond van Verzekeraars gaat nog een stapje verder.
Allereerst stelt risicobeheersing en preventie vast dat we hier te maken hebben met grote stookinstallaties met een vermogen tussen de 100 kW en 50 MW. Het zijn veelal onbemande installaties die 24 uur per dag 7 dagen per week in bedrijf zijn die staan opgesteld in bewoonde omgeving  ofwel panden waar mensen aanwezig zijn. Tevens zijn het dynamische installaties waarbij bijvoorbeeld continue gaskleppen open en dicht gaan teneinde de gastoevoer af te sluiten. Veiligheid ten top!

 

Vervolgens merkt de verzekeraar op dat u aan de Wet zorgplicht voldoet wanneer u het periodiek onderhoud en de inspecties laat uitvoeren door een bedrijf welke werkt volgens een erkend kwaliteitssysteem, zoals SCIOS.
 

Veelal spreekt uw verzekeraar in een polis zelfs over een jaarlijkse inspectie wil alles gedekt zijn.

De voor de verzekeraars bekende basis SCIOS-regeling ( onderbouwt en onderzocht ) is de garantie en gecontroleerde borging, dat alle zaken voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief de Wet zorgplicht. Tevens is met SCIOS AANTOONBAAR aan alle eisen voldaan die brandweer en verzekeraar stellen.

 

Advies van de verzekeraar

Van belang dat pand eigenaren over een document (overeenkomst) beschikken dat zij de zorg van hun stookinstallatie aantoonbaar bij een SCIOS-gecertificeerd bedrijf hebben ondergebracht.

 

Werkwijze Clysan

Vanaf 1968 heeft Clysan enorm veel expertise opgedaan met de verbranding van aardgas voor de ontwikkeling en productie van ventilator gasbranders. Tevens zijn vele specials gebouwd en is er ruimschoots ervaring met het verbranden van andere gassoorten en zelfs biogas installaties vormen geen probleem. Ook is in al deze jaren ervaring en deskundigheid opgedaan met onderhoud, inspectie, reparatie, revisies en vervanging van stookinstallaties met vele soorten en merken. De markt in heel Nederland kent ons als dé verwarming en SCIOS-specialist en hebben in 46 jaar dan ook een goed imago opgebouwd in utiliteit en industrie iets waar we bewust trots op zijn.

 

Daarom weten wij als geen ander dat bij verbranding van aardgas veiligheid de hoogste prioriteit dient te hebben.

 

Tevens stelt onze deskundigheid in combinatie met de basis SCIOS-regeling ons in staat stookinstallaties zodanig te onderhouden en te inspecteren dat de risico’s van onze opdrachtgever zijn afgedekt.

 

Geen discussies achteraf wanneer het fout is gegaan, echter helderheid vooraf.

 

Het toepassen van de basis SCIOS-regeling is daarom de garantie en gecontroleerde borging dat alle zaken voldoen aan wet- en regelgeving.

 

De basis SCIOS-regeling – niets teveel – voldoet aan alles.

 

Kies Clysan

Ervaar de zekerheid

 

Voor meer helderheid betreft wet- en regelgeving kunt u altijd contact met onze afdeling verkoop opnemen, tevens komt uw rayonmanager graag de wet- en regelgeving toelichten d.m.v. onze lezing “Helderheid Rond Het Activiteitenbesluit".

 

Contact

Clysan B.V
Industrieweg 3
4675 RA Sint Philipsland

T: +31 (0)167 - 572555
F: +31 (0)167 - 572213


info@clysan.nl